ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। "ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ"

Back to Video List

#Daily SURAJ TV# ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਕੈਂਪ ਅਤੇ ਚਿੱਟੇ ਮੋਤੀਏ ਦਾ ਫ੍ਰੀ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। "ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਗੋਗਾ"