ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੂਰਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ

Back to Video List

ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਸੂਰਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ